Obytný soubor - Rodinné bydlení Jahodnice
  - projekt pro stavební povolení
Navrženy byly kompletní inženýrské sítě na ploše cca 18 ha
        gravitačních stoky splaškové a dešťové kanalizace
        odvod
ňovací příkopy vč. retenční nádrže o objemu 1100 m3
        vodovody
        plynovody
        rozvody elektrické energie a veřejné osv
ětlení
na našich projektech můžete stavět
p r o j e k č n í
                         a
                          i n ž e n ý r s k á
                                                       k a n c e l á ř