Central Park Praha Žižkov - technická infrastruktura
 
Navrženy byly trubní inženýrské sítě pro obytný soubor
        gravitačních stoky splaškové a dešťové kanalizace
        trubní retence o objemu 250 m3
        vodovody
        plynovody
        kompletní přípojky
        odvodn
ění stavební jámy
na našich projektech můžete stavět
p r o j e k č n í
                         a
                          i n ž e n ý r s k á
                                                       k a n c e l á ř